Dzień XIII – Przemoc psychiczna i fizyczna

Danuta R. zgłosiła się do Ośrodka Pomocy Społecznej z prośbą o pomoc. Jej partner, z którym mieszka od 3 lat, wszczyna bez powodu awantury, podczas których używa wulgarnych słów, poniża Panią Danutę, grozi, że wyrzuci ją z mieszkania. Miesiąc temu podczas awantury uderzył partnerkę pięścią w głowę.

Pracownik socjalny rozmawiający z Panią Danutą podjął decyzję o zawiadomieniu Policji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Jednocześnie uruchomił procedurę Niebieskie Karty. Po przesłuchaniu Pani Danuty Policja umorzyła postępowania twierdząc, że w trakcie awantur Pani Danuta również była agresywna, a jednokrotne uderzenie w głowę nie jest wystarczającym powodem żeby je uznać za znęcanie się. Na postanowienie o umorzeniu postępowania Ośrodek Pomocy Społecznej wniósł zażalenie do sądu rejonowego. Po przeglądnięciu akt sprawy pracownik socjalny przekonał się, że w sprawie nie przesłuchano świadków (sąsiadów, koleżanek Pani Danuty) oraz nie odsłuchano nagrań, które Pani Danuta przedstawiła. W zażaleniu podniesiono zatem, że decyzja o umorzeniu jest przedwczesna, gdyż nie zebrano prawidłowo materiału dowodowego, ale przede wszystkim nie rozpatrzono możliwości popełnienia innego przestępstwa niż z art. 207 KK (znęcanie) np. groźby karalnej (190 KK) lub naruszenia nietykalności (art. 157 KK).

Sąd Rejonowy uchylił postanowienie prokuratora i nakazał dalsze prowadzenie sprawy.

Od 2014 r. instytucje państwowe i samorządowe (szkoły, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki zdrowia itd.) zyskały prawo do wniesienia zażalenia na umorzenie postępowania jeżeli były podmiotem zawiadamiającym o przestępstwie. Przed wniesieniem zażalenia przedstawiciel podmiotu ma prawo przeglądnąć akta sprawy. To nowe uprawnienie (do niedawna instytucja mogła wnieść jedynie zażalenie na odmowę wszczęcia postępowania) jest korzystne dla osób pokrzywdzonych, gdyż powiększa katalog podmiotów uprawnionych do spowodowania kontroli sądu nad prawidłowością przeprowadzenia postępowania przygotowawczego. Wniesienie zażalenia może mieć decydujące znaczenie w doprowadzeniu do zebrania w sposób wyczerpujący dowodów w sprawie, ale także uniezależnia osobę pokrzywdzoną od wpływu sprawcy, który może podejmować próby wpłynięcia na postawę osoby pokrzywdzonej, w szczególności domagać się „wycofania sprawy”. Jeżeli to instytucja zawiadamia i instytucja wnosi ewentualne zażalenie są to czynności niezależne od woli osoby pokrzywdzonej.

Dodaj komentarz